Dokumenty

Dokumenty potrzebne
do załatwienia
aktu zgonu (USC)

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Książeczka wojskowa jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia
 • Akt urodzenia oraz akt małżeństwa zmarłego (w miarę możliwości)
 • Paszport osoby zmarłej.

USC wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne
do załatwienia zasiłku
pogrzebowego
ZUS i KRUS

 • Akt zgonu
 • Odcinek renty lub emerytury zmarłego(ej)
 • Faktura za trumnę(wystawiana przez zakład pogrzebowy)

Dokumenty wymagane
do wypłaty zasiłku
pogrzebowego

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • Skrócony odpis aktu zgonu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Podstawowe dokumenty
wymagane do
wypłaty zasiłku
pogrzebowego

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
 • Skrócony odpis aktu zgonu.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanucywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Galeria

Zapraszamy do zwiedzania

 

sprawdź